Fri, Sep 17, 2021 7:00 pm - Sat, Nov 06, 2021 11:59 pm CDT