Fri, Sep 23, 2022 6:00 pm - Fri, Sep 23, 2022 9:00 pm EDT