Fri, Sep 27, 2019 7:00 pm - Fri, Sep 27, 2019 11:00 pm