Fri, Sep 13, 2019 8:00 pm - Sat, Nov 02, 2019 11:55 pm