Fri, Sep 13, 2024 7:00 pm - Fri, Sep 13, 2024 10:00 pm PDT