Fri, Sep 09, 2022 7:00 pm - Fri, Sep 09, 2022 11:59 pm EDT