Fri, Sep 29, 2023 7:00 pm - Fri, Sep 29, 2023 10:00 pm CDT