Fri, Sep 03, 2021 2:00 pm - Fri, Sep 03, 2021 10:00 pm CDT