Fri, Sep 03, 2021 8:20 pm - Fri, Sep 03, 2021 8:40 pm CDT