Fri, Sep 03, 2021 7:00 pm - Fri, Sep 03, 2021 7:20 pm CDT