Fri, Sep 03, 2021 5:40 pm - Fri, Sep 03, 2021 6:00 pm CDT