Fri, Sep 03, 2021 6:20 pm - Fri, Sep 03, 2021 6:40 pm CDT