Fri, Sep 30, 2022 7:00 pm - Fri, Sep 30, 2022 10:30 pm EDT