Fri, Sep 27, 2019 7:30 pm - Sat, Nov 02, 2019 11:00 pm