Fri, Sep 20, 2019 7:00 pm - Sun, Nov 03, 2019 10:00 pm