Fri, Sep 24, 2021 6:30 pm - Fri, Sep 24, 2021 10:30 pm CDT